Vi gör den svenska rättsvetenskapen tillgänglig

Nyligen tillagda böcker

Muntlighetsprincipen (2006)

en rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

Eric Bylander

Arvsrätt (2006)

en lärobok om arv, boutredning och arvskifte

Åke Saldeen

Bevisbörda och bevistema (1970)

en studie av en bevisbörderegel i mål om föreningsrättskränkningar

Torleif Bylund