Momsfri sjukvård (2015)

en rättsvetenskaplig studie av EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt

Robert Påhlsson

Fri rörlighet och finansiering av social trygghet (2002)

en rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet

Thomas Erhag

Fusionsdirektivet (2005)

svensk beskattning i EG-rättslig belysning

Kristina Ståhl

Konsumentskyddet över gränserna - särskilt inom EU (2002)

en studie i internationell privat- och processrätt

Marie Linton

EC State aid rules applied to taxes (2005)

an analysis of the selectivity criterion

Mona Aldestam

EG och immaterialrätten (1985)

gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt

Lars Pehrson

EG-domstolens tolkningsutrymme (1997)

om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten

Ola Wiklund

Ett europeiserat arbetstagarinflytande (2015)

en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

Erik Sjödin

EG-rättens processuella verkan (1996)

en aspekt av fenomenet direkt verkan där internationell processrätt och domstolarnas roll står i centrum

Dan Reuterswärd

EG:s sanktionsrätt (1998)

ett straffrättsligt perspektiv

Petter Asp

EU & straffrätten (2002)

studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten

Petter Asp